Sinfonia austera, 1. symfoni, 1953-55

Trio nr. 1, 1955

Konstellationer,1958

Voyage into the Golden Screen, 1968

Symfoni nr. 2,1970   

Libra, 1973

Turn, 1973

Symfoni nr. 3,1972-75

Siddharta, 1974-79

Wie ein Kind, 1979-80

Drømmesange,1981

Symfoni nr. 4,1981

I Ching, 1982

Najader, 1986

Violinkoncert Helle Nacht,1986-87

Symfoni nr. 5, 1990

Concerto in due tempi (Klaverkoncert), 1994-95